Det officiella nedsättningsbrevet 1666

 

 

Det officiella nedsättningsbrev som Isach Pedersson, Anders Olofsson, samt Erich Joensson fick av Landshövdingen Carl L Sparre den 7 februari 1666. Detta brev gav dem rättighet att bosätta sig och bedriva svedjebruk i Havsnäs, Alanäs och Ringvattnet. Marker som tidigare hållits som avradsland av Strömsundsbönderna.

 

Alldenstundh Hans Kongl May:tt min allernådigste Konung och Herre månde Anno 1664 remittera breffwisarena Isach Pedersson, Anders Olofsson och Erich Joensson till min Antecessoren (föregångare) welb:ne Herr Gustaff Baneehr Carlsson, att han dem anstäl och förordningh giöra skulle, det bem:te personer måtte blifvaCronones skogar utj Jemptelandh beboendes, huarför såsom befallningsmannen hersammastädes efter undfångne Ordres hafwer ransakat om en ort ben:d F1ååssiön som bem:te personer eller Finnar föreslå sigh till boställe wara tienlig och bem:te befallningsman berättar, som hans schriffterlige attest dat Kungzgården den 6 februari utwijsar det de kunna utom bohlbyernes Präjuditz der besittiande bliffwa, Huarföre will jagh uppå högstbem:te Hans Kongl May:tts samt dragande kall och embetes wägnar, förmedelst denna öppna skrifft hafwa offwan bem:te personer fullkommeligen tillåtit vid samma ordt besittiande bliffwa, med den Condition, att de aff sine booställen skole til Cronan den rättighet utgiöra, som deraff pröfwas åhrligen kunna utgå, det befalles fördenskuldh Befallningsmannen, at han dem wille denne min Förordningh maintenera (mäng- = bevara) och handhafwa, för huarjehanda inpass, som dem synes willia påkomma.

 

Datum Frösööhn den 7 febr. a:o 1666. Carl L Sparre.